این مداد دارای دوام بالا و بافت نرم بوده که کاربردی دقیق و آسان را ممکن می سازد.